Add Ancestor
James Patrick Brennan 18861886
Sligo +others Kilmacteige (Sligo) DOB : 24th Apr 1886
Anthony  Loftus1865
Kilmacteige (Sligo) DOB : 27th Jan 1865
Ellen Curley1855
Kilmacteige (Sligo) DOB : 1st Jan 1855
Anne Kildunne
Kilmacteige (Sligo) +others Sligo DOB : 20th Nov 1866
Garrett  Burke1786
Kilmacteige (Sligo) DOB : 1st Jan 1786
Margaret Mulloy1861
Kilmacteige (Sligo) DOB : 1st Jan 1861
Michael  Burke1785
Aghamore (Mayo) +others Mayo Kilmacteige (Sligo) Sligo DOB : 1st Jan 1785
Thomas Fleming 18001800
Kilmacteige (Sligo) DOB : 1st Jan 1800
Thomas  Joseph Frain1877
Kilmacteige (Sligo) DOB : 14th Nov 1877
Walter Henry1877
Sligo +others Kilmacteige (Sligo) Achonry (Sligo) DOB : 25th Jan 1877
Bryan Slack1808
Kilmacteige (Sligo) DOB : 14th May 1808
Michael Molloy1864
Kilmacteige (Sligo) DOB : 10th Nov 1864