Patrick  Mcgettrick1826
Patrick Mcgettrick
Cloonoghil (Sligo) +others Sligo DOB : DOB: 1st Jan 1826
John Taheny1833
John Taheny
Aghanagh (Sligo) +others Kilshalvy (Sligo) Kilturra (Sligo) Kilturra (Mayo) Cloonoghil (Sligo) Moygownagh (Mayo) DOB : DOB: 1st Jan 1833